Person Unknown

PERSON UNKNOWN

Algemene Voorwaarden Person Unknown

Zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82362572.

WIE WE ZIJN

Ons website adres is: https://www.personunknown.com.

ARTIKEL 1. Definities en algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: ‘Voorwaarden’, wordt verstaan onder:
  1. Person Unknown: De vennootschap onder firma Person Unknown, gevestigd te Groningen.
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die met Person Unknown een Overeenkomst heeft gesloten of aan wie Person Unknown een offerte heeft uitgebracht.
  3. Partijen: Zowel Person Unknown als Opdrachtgever.
  4. Eindgebruiker: De klant of de medewerker van Opdrachtgever, die gebruik maakt van de Software.
  5. Software: De door Person Unknown, ten behoeve van Opdrachtgever, ontwikkelde game/app.
  6. Overeenkomst: De door Partijen ondertekende opdrachtbevestiging.
  7. Specificaties: De door Partijen schriftelijke overeengekomen inhoudelijke, technische en functionele eisen aan de Software.
  8. Fouten: Het substantieel niet voldoen van de Software aan de schriftelijk overeengekomen Specificaties. Er is slechts sprake van een Fout wanneer deze reproduceerbaar is.
  9. Acceptatietest: De periode waarin de Opdrachtgever dient te controleren of de Software Fouten bevat.
 2. Afwijken van de Voorwaarden is slechts mogelijk indien dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. Deze afwijkingen zijn slechts geldig voor de Overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.
 3. Indien één of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Partijen stellen in onderling overleg nieuwe bepalingen op, volgens doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen.
 4. De Voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige Overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 5. Indien Person Unknown gebruikmaakt van diensten van derden, zijn tevens de algemene voorwaarden van de betreffende derden van toepassing. Voor wat betreft die diensten van deze derden zijn de algemene voorwaarden van deze derden in de verhouding tussen Person Unknown en Opdrachtgever van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde algemene voorwaarden van deze derden.

ARTIKEL 2. Offerte en Overeenkomst

 1. Alle door Person Unknown uitgegeven offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na offertedatum.
 2. Person Unknown kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan of moet begrijpen dat de offerte, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende offerte, door Person Unknown retour is ontvangen.
 4. Person Unknown begint pas met het uitvoeren van de Overeenkomst, wanneer de Specificaties van de Software door Partijen schriftelijk akkoord zijn bevonden.
 5. Indien geen termijn schriftelijk is overeengekomen vangt Person Unknown binnen een redelijke termijn, nadat Opdrachtgever zijn verplichtingen uit het vorige lid is nagekomen, aan met de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. De Overeenkomst wordt aangegaan voor het verrichten van een specifieke, schriftelijk overeengekomen, dienst. Na het verrichten van deze dienst eindigt de Overeenkomst van rechtswege.
 7. Alle door Person Unknown opgegeven uitvoeringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

ARTIKEL 3. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Person Unknown voert de Overeenkomst uit naar beste inzicht, kunnen, met voldoende zorgvuldigheid, vakmanschap en conform de overeengekomen Specificaties. 
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Person Unknown het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtgever dient al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder dient Opdrachtgever zorg te dragen voor de juiste faciliteiten om de installatie van de Software mogelijk te maken.
 4. Opdrachtgever dient Person Unknown toegang te geven tot alle hardware, ruimtes, accounts en data, welke noodzakelijk is om uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken.
 5. Opdrachtgever draagt zorg voor alle gegevens, waarvan Person Unknown aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het goed kunnen uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Person Unknown worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig aan Person Unknown beschikbaar zijn gesteld, dan heeft Person Unknown het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Alle uit deze vertraging voortvloeiende extra kosten zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 6. De Software is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door Person Unknown. Echter, kan Person Unknown niet garanderen dat de Software altijd zonder onderbreking, Fouten of gebreken zal werken.
 7. Person Unknown kan geen garanties geven omtrent het functioneren van de Software met niet courante of verouderde besturingssystemen en andere hard- en Software.
 8. Person Unknown is niet gehouden de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens te controleren op juistheid en volledigheid.
 9. Person Unknown spant zich in om de Software naar beste kunnen geconfigureerd en beheerd, aan Opdrachtgever beschikbaar te stellen.
 10. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, ziet de Overeenkomst niet op:
  1. Onderhoud van de Software, nadat de Overeenkomst is geëindigd;
  2. Ondersteuning aan gebruikers en / of beheerders van de Software, nadat de Overeenkomst is geëindigd;
  3. Het ter beschikking stellen van hulpprogrammatuur en programma- of databibliotheken, voor het onderhoud aan de Software.
 11. Indien voor het gebruik van de Software door Opdrachtgever, een noodzaak bestaat om licenties aan te schaffen dan dient Opdrachtgever hier zelf zorg voor te dragen.
 12. Om van de Software gebruik te kunnen maken, dient de Opdrachtgever zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur en / of internetverbinding.
 13. Het is Opdrachtgever niet toegestaan middels de Software handelingen te verrichten welke:
  1. In strijd zijn met wet- en regelgeving;
  2. In strijd zijn met de goede zeden en / of maatschappelijke normen;
  3. Privé en / of persoonsgegevens van derden (kunnen) schenden;
  4. De werking kunnen verstoren van de Software en/ of andere apparatuur of systemen van Person Unknown en / of derden;
  5. De indruk wekken dat de Opdrachtgever een moderator is.
 14. Het is Opdrachtgever niet toegestaan via de Software door te verwijzen naar:
  1. Erotisch, pornografisch en / of aanstootgevend (beeld)materiaal;
  2. Illegale site / sites waar illegale zaken worden aangeboden.

ARTIKEL 4. Wijziging van de Overeenkomst en meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de Overeenkomst te wijzigen, aan te vullen en / of de looptijd van de Overeenkomst te wijzigen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst schriftelijk aanpassen.
 2. Indien Person Unknown op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed op basis van nacalculatie. Person Unknown is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen.
 3. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in het vorige lid het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de Overeenkomst en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Person Unknown kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.

ARTIKEL 5. Oplevering

 1. Person Unknown bepaalt de wijze en op wat voor gegevensdrager de Software aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
 2. Person Unknown levert de Software in fases op. Person Unknown gaat pas over tot het opleveren van de Software, indien deze naar zijn mening voldoet aan de Specificaties.
 3. Opdrachtgever dient na de oplevering, als bedoelt in het vorige lid, binnen tien werkdagen het opgeleverde schriftelijk goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever binnen de termijn van tien dagen het opgeleverde niet goed of afkeurt, wordt het opleverde geacht te zijn goedgekeurd.
 4. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn. 
 5. Indien Opdrachtgever een fase (gedeeltelijk) afkeurt, is Person Unknown gehouden zich in te spannen de reden van de afkeuring weg te nemen. Dit kan Person Unknown bewerkstelligen door ofwel de Software aan te passen, ofwel gemotiveerd te weerleggen dat er geen gegronde reden is voor de afkeuring. Opdrachtgever heeft vervolgens tien werkdagen om de revisie of de motivatie goed- of af te keuren.
 6. Het vorige lid in aanmerking nemende, heeft Opdrachtgever recht op maximaal twee revisies per fase. Mocht Opdrachtgever na twee revisies het opgeleverde afkeuren, dan heeft ieder der Partijen het recht de Overeenkomst per direct op te zeggen. In dat geval is Opdrachtgever een vergoeding aan Person Unknown verschuldigd, ter grote van de daadwerkelijk bestede uren door Person Unknown.

ARTIKEL 6. Installatie en acceptatie

 1. Partijen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk overeen te komen in hoeverre Person Unknown de Software bij Opdrachtgever dient te installeren.
 2. De navolgende leden van dit artikel zijn slechts van toepassing indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een Acceptatietest overeen zijn gekomen. Indien geen Acceptatietest is overeengekomen, dan aanvaardt Opdrachtgever de Software in de staat waarin deze zich bevindt ten tijde van de aflevering.
 3. De periode voor de Acceptatietest bedraagt tien werkdagen, te rekenen na de dag van oplevering dan wel de installatie van de Software.
 4. Indien tijdens de Acceptatietest blijkt dat de Software Fouten bevat, dient Opdrachtgever dit voor het verstrijken van de periode van de Acceptatietest schriftelijk bij Person Unknown te melden. Person Unknown zal zich inspannen deze Fouten binnen een redelijke termijn te herstellen en is daarbij gerechtigd tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen aan te brengen.
 5. Acceptatie kan niet worden onthouden op grond van Fouten die geen verband houden de schriftelijk overeengekomen Specificaties, aspecten die subjectief beoordeeld kunnen worden, dan wel kleine Fouten die de operationele en / of productieve ingebruikneming van de Software niet in de weg staan.
 6. De niet acceptatie van een bepaalde fase doet niets af aan de acceptatie van een eerdere fase, als bedoeld in artikel 5.
 7. De Software geldt als geaccepteerd wanneer:
  1. De periode van de Acceptatietest is verlopen en er geen Fouten zijn gemeld; en / of
  2. Wanneer tijdig gemelde Fouten door Person Unknown zijn herstelt.
 8. Gedurende de periode van de Acceptatietest, is Opdrachtgever niet gerechtigd de Software voor operationele en / of productieve doeleinden te gebruiken.
 9. Acceptatie van de Software, kwijt Person Unknown van zijn verplichting tot het ter beschikking stellen, installatie en afleveren van de Software.

ARTIKEL 7. Prijzen en betaling

 1. De vergoeding van Person Unknown wordt berekend op basis van een vast tarief.
 2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 3. Person Unknown heeft het recht (algehele) vooruitbetaling van de vergoeding te verlangen.
 4. Person Unknown is gerechtigd in termijnen te factureren.
 5. Betaling van de vergoeding dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
 6. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Person Unknown. 
 7. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft betaald, verkeert hij door dat enkele feit in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Ingeval van verzuim van Opdrachtgever is Person Unknown gerechtigd over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, lopend vanaf de verzuimdatum tot aan de dag van algehele voldoening.
 8. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens Person Unknown, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, in en buiten rechte, voor rekening van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen, met een minimum van € 100,–. 
 9. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting en / of verrekening van zijn verplichtingen jegens Person Unknown. 
 10. De vordering tot betaling van de vergoeding is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of in surseance van betaling verkeert, dan wel een aanvraag tot één van beide is ingediend.

ARTIKEL 8. Aansprakelijkheid

 1. Person Unknown is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet en / of grove schuld van Person Unknown.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
  2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Person Unknown aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Person Unknown toegerekend kunnen worden;
  3. De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 3. Indien Person Unknown aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever gelede schade, dan is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Person Unknown afgesloten beroeps- / bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor Person Unknown geldende eigen risico.
 4. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Person Unknown beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die Person Unknown van Opdrachtgever voor zijn werkzaamheden in de betreffende Overeenkomst heeft ontvangen. 
 5. In afwijking van het vorige lid, wordt bij een Overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperkt tot de over de laatste drie maanden verschuldigde vergoeding.
 6. Person Unknown is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, gederfde winst, verlies van bedrijfsgegevens, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de Overeenkomst.
 7. Wanneer Opdrachtgever Person Unknown aansprakelijk wil stellen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dient Opdrachtgever Person Unknown eerst in gebreke te stellen en een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming te geven.
 8. Person Unknown is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Person Unknown is uitgegaan van, door of vanwege de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Person Unknown voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in uitvoering van de Overeenkomst, die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Person Unknown geleverde zaken, materialen of resultaten.
 10. Person Unknown is niet aansprakelijk voor enige schade, ten gevolge van overmacht.
 11. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde.
 12. Person Unknown is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het in strijd handelen met artikel 6.8.
 13. Person Unknown is niet aansprakelijk voor schade door het gebruik van diensten of producten van derden, als bedoeld in artikel 1 lid 5, door Opdrachtgever dan wel de incorporatie van deze diensten in de Software. Opdrachtgever dient in voorkomend geval de derde hier zelf aansprakelijk voor te stellen.
 14. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Person Unknown staan. Person Unknown is niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten
 15. Person Unknown is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onoordeelkundig gebruik van de Software, door Opdrachtgever.

ARTIKEL 9. Overmacht

 1. Overmacht aan de zijde van Person Unknown schort zijn (verdere) verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op zolang de overmacht voortduurt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: Elke van de wil van Person Unknown onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Person Unknown behoort te komen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: storingen of uitvallen van internet en / of de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoSaanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Person Unknown door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Person Unknown kan worden gevergd.
 3. Zodra zich bij Person Unknown een overmachtstoestand voordoet, meldt hij dat aan Opdrachtgever tenzij dat gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van Person Unknown kan worden verlangd. 
 4. Indien Person Unknown bij het intreden van de overmachtstoestand al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is Person Unknown gerechtigd dat reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren.
 5. Indien de overmachtstoestand bij Person Unknown langer dan drie maanden voortduurt, is ieder van de Partijen gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen zonder inachtneming van enige opzegtermijn en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

ARTIKEL 10. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Software, materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Person Unknown of diens licentiegevers.
 2. Person Unknown verleent aan Opdrachtgever hierbij een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht om de Software te gebruiken, uitsluitend voor de doeleinden overeenkomstig de Voorwaarden en de Overeenkomst.
 3. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, stelt Person Unknown niet de broncode van de Software ter beschikking aan de Opdrachtgever.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de broncode van de Software door middel van reverse engineering te reconstrueren. Indien Opdrachtgever informatie nodig heeft om interoperabiliteit te bewerkstelligen van de Software zal Opdrachtgever aan Person Unknown schriftelijk en gemotiveerd verzoeken om de benodigde informatie. Person Unknown zal Opdrachtgever alsdan binnen een redelijke termijn mededelen of Opdrachtgever de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en de voorwaarden waaronder deze wordt verstrekt. 
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom uit zaken te verwijderen of te wijzigen, daar tevens onder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van zaken. 
 6. Het is Person Unknown toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van zaken. Indien Person Unknown door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 7. Het gebruiksrecht van Opdrachtgever omvat uitdrukkelijk niet de toegang en het gebruik van de broncode van de Software.
 8. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Person Unknown. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000,- per inbreukmakende handeling verschuldigd zijn aan Person Unknown, onverminderd het recht van Person Unknown om zijn schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
 9. Opdrachtgever verklaart dat geen rechten van derden zich verzetten tegen het ter beschikking stellen van door Opdrachtgever aan Person Unknown van materialen en gegevens, alsmede de incorporatie hiervan in de Software.
 10. Opdrachtgever verklaart over alle vereiste licenties te beschikken, voor het ter beschikking stellen van en incorporatie in de Software van materialen en gegevens.
 11. Opdrachtgever vrijwaart Person Unknown tegen iedere aanspraak van derden, stellende dat Person Unknown inbreuk maakt op een recht als bedoeld in lid 9 en 10 van dit artikel.

ARTIKEL 11. Klachten

 1. Klachten over de factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum bij Person Unknown gemeld te worden.
 2. Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

ARTIKEL 12. Garantie

 1. Person Unknown zal zich inspannen om Fouten binnen een redelijke termijn op te lossen, voor zover deze Fouten binnen drie maanden na oplevering van de Software bij Person Unknown worden gemeld. Wanneer een Acceptatietest is uitgevoerd, dienen de Fouten binnen drie maanden na acceptatie bij Person Unknown gemeld te worden. 
 2. Person Unknown kan niet garanderen dat de Software geschikt is voor het feitelijke en / of beoogde gebruik.
 3. Indien Fouten zijn ontstaan door gebruiksfouten en / of onoordeelkundig gebruik van de Software door of namens Opdrachtgever, is Person Unknown gerechtigd een vergoeding in rekening te brengen bij Opdrachtgever voor het herstellen van deze Fouten.
 4. Person Unknown bepaalt de wijze van het herstel van Fouten.
 5. Person Unknown is niet gehouden verminkte en / of verloren gegane gegevens te herstellen.

ARTIKEL 13. Geheimhouding en persoonsgegevens

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben verkregen.
 2. Informatie heeft als vertrouwelijk te gelden tenzij anders door de wederpartij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 3. De in lid 1 bedoelde geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels Person Unknown een informatieplicht opleggen.
 4. Opdrachtgever is gehouden de door hem verkregen persoonsgegevens van de Eindgebruiker op te slaan conform de wet bescherming persoonsgegevens. Het is Opdrachtgeveruitdrukkelijk niet toegestaan de persoonsgegevens te verkopen en / of ter beschikking te stellen aan derden, tenzij de Eindgebruiker hier voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.
 5. Opdrachtgever dient voor iedere verwerking van persoonsgegevens uitdrukkelijke toestemming van de Eindgebruiker te krijgen.
 6. Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat derden, als bedoeld in artikel 1 lid 5, persoonsgegevens kunnen verwerken. Opdrachtgever dient zelf onderzoek te doen naar deze verwerking van persoonsgegevens. Person Unknown is niet aansprakelijk voor het gebruik, de verwerking, wijziging of de openbaarmaking van de persoonsgegevens door deze derde. Opdrachtgever dient Person Unknown te vrijwaren tegen iedere aanspraak, gebaseerd op hetgeen als genoemd in dit beding.

ARTIKEL 14. Opschorting en ontbinding

 1. Indien:
  1. Opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig)nakomen van enige verplichting met betrekking tot de Overeenkomst;
  2. Aannemelijk is dat Opdrachtgever niet, niet volledig en / of niet tijdig aan een verplichting jegens Person Unknown zal (kunnen) voldoen;
  3. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, onder curatele is gesteld, surseance van betaling heeft verkregen of de wettelijke schuldsaneringsregeling op Opdrachtgever van toepassing is verklaard, of een verzoek daartoe aanhangig is;
  Heeft Person Unknown het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen Partijen bestaande overeenkomsten op te schorten, dan wel deze Overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
 2. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 3. Voorts is Person Unknown bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
 4. Person Unknown heeft het recht zijn verplichtingen op te schorten, zolang er niet is voldaan aan artikel 2.4.
 5. Alle eventuele verplichtingen van Opdrachtgever jegens Person Unknown worden na ontbinding of opschorting onmiddellijk opeisbaar.
 6. Opschorting en / of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Tevens is Person Unknown alsdan gerechtigd van de Opdrachtgever te vorderen vergoeding van de schade, door de wanprestatie van Opdrachtgever en de ontbinding van de Overeenkomst, daar ondermeer onder begrepen: gederfde omzet, gederfde interesten, schade en kosten van ingeschakelde derden.

ARTIKEL 15. Opzegging

 1. Het is ieder der Partijen niet toegestaan de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, tenzij er sprake is van onvoorziene omstandigheden zoals bedoeld in artikel 6:258 BW.
 2. De in het vorige lid bedoelde onvoorziene omstandigheden dienen van dien aard te zijn dat van de Partij die een beroep op dit artikel doet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid instandhouding van de Overeenkomst tot het overeengekomen tijdstip niet mag verwachten.
 3. Bij het vaststellen van de onvoorziene omstandigheid, als bedoeld in het vorige lid, dienen de volgende aspecten in ogenschouw genomen te worden:
  1. De inhoud en aard van de Overeenkomst; en
  2. De aard en onderlinge verhouding van partijen; en
  3. De gewichtigheid van de belangen over en weer. 
 4. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds beëindigt, dan is hij de volgende kosten aan Person Unknown verschuldigd:
  1. Alle door Person Unknown reeds gemaakte kosten in het kader van de Overeenkomst; en
  2. Kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden; en
  3. 50% van de resterende overeengekomen vergoeding.
 5. In geval van opzegging is Opdrachtgever niet gerechtigd het reeds opgeleverde op enige wijze te gebruiken.

ARTIKEL 16. Wijzigingen Voorwaarden

 1. Person Unknown behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging van de Voorwaarden.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

ARTIKEL 17. Forumkeuze

 1. Deze Voorwaarden blijven van kracht indien Person Unknown van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. Alle rechtsverhoudingen tussen Partijen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 3. De rechter van het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen Partijen dat verband houdt met de onderhavige Overeenkomst.
 4. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het derde lid zodra één van de Partijen dat stelt.
 5. Deze Voorwaarden treden op 15 februari 2017 in werking.